Chinese
Herbal Medicine List


ID No. Name Pinyin Name Price
Tranquilizers
n004 Caulis Polygoni Multiflori Shou Wu Teng
n002 Cinnabaris Zhu Sha
n001 Corterx Albizziae He Huan Pi
n003 Folium Pini Song Zhen
n009 Ganoderma Lucidum seu Japonicum Ling Zhi
n007 Radix Polygalae Yuan Zhi
n005 Semen Biotae Bai Zi Ren
n008 Semen Ziziphi Spinosae Suan Zao Ren
n006 Succinum Hu Po
ID No. Name Pinyin Name Price
Digestants
O006 Endothelium Corneum Gigeriae Galli Ji Nei Jin
O001 Fructus Crataegi Shan Zha
O003 Fructus Hordei Germinatus Mai Ya
O005 Fructus Oryzae Sativae Germinatus Gu Ya
O006 Herba Paederiae Ji Shi Teng
O002 Massa Medicata Fermentata Shen Qu
O004 Semen Raphani Lai Fu Zi
ID No. Name Pinyin Name Price
Anthelmintics and
Antimalarials
p005 Cortex Meliae Ku Lian Pi
p001 Fructus Meliae Toosendan Chuan Lian Zi
p003 Fructus Quisqualis Shi Jun Zi
p010 Gemma Agrimoniae He Cao Ya
p002 Herba Artemisiae Annuae Qing Hao
p007 Omphalia Lei Wan
p006 Radix Dichroae Chang Shan
p009 Semen Arecae Bin Lang
p004 Semen Cucurbitae Nan Gua Zi
p008 Semen Torreyae Fei Zi
ID No. Name Pinyin Name Price
Interior Warming Medicines
D003 Cortex Cinnamomi Rou Gui
D001 Flos Caryophylli Ding Xiang
D004 Fructus Evodiae Wu Zhu Yu
D002 Fructus Foeniculi Xiao Hui Xiang
D011 Fructus Litseae Bi Cheng Qie
D010 Fructus Piperis Longi Bi Ba
D007 Fructus Piperis Nigri Hu Jiao
D006 Pericarpium ZanthoxyIi Hua Jiao
D005 Radix Aconiti Praeparata Fu Zi
D008 Rhizoma Alpiniae Officinarum Gao Liang Jiang
D009 Rhizoma Zingiberis Gan Jiang
 
ID No. Name Pinyin Name Price
Dampness Dissipating
Aromatics
E004 Cortex Magnoliae Officinalis Hou Pu
E003 Flos Dolichoris Bian Dou Hua
E005 Fructus Amomi Sha Ren
E001 Fructus Amomi Rotundus Bai Dou Kou
E007 Fructus Tsaoko Chao Guo
E002 Herbs Eupatorii Pei Lan
E009 Herba Pogostemonis Guang Huo Xiang
E008 Rhizoma Atractylodis Cang Zhu
E006 Semen Alpiniae Katsumadai Cao Dou Kou
ID No. Name Pinyin Name Price
Antineoplastics
Q013 Arsenicum Xin Shi
Q002 Bulbus Iphigeniae Shan Ci Gu
Q012 Champignon Xiang Gu
Q024 Fructus Bruceae Ya Dan Zi
Q019 Fructus seu Radix Camptothecae Acuminatae Xi Shu
Q008 Herba Catharanthi Rosei Chang Chun Hua
Q023 Herba Crotalariae Nong Ji Li
Q006 Herba Hedyotis Diffusae Bai Hua She She Cao
Q010 Herba Lysimachiae Clethroidis Zhen Zhu Cai
Q005 Herba Rabdosiae Rubescentis Dong Ling Cao
Q022 Herba Sarcatidrae Zhong Jie Feng
Q003 Herba Scutellariae Barbatae Ban Zhi Lian
Q004 Herba Selaginellae Doederleinii Shi Shang Bai
Q011 Herba Sophorae Alopecuroidis Ku Gan Cao
Q021 Hericium Hou Tou Gu
Q007 Indigo Naturalis Qing Dai
Q018 Mylabris Ban Mao
Q015 Pedicellus Melo Tian Gua Di
Q017 Polystictinum Yun Zhi
Q009 Radix Cudraniae Zhe Shu
Q001 Ramulus et Foliurn Cephalotaxi Fortunei San Jian Shan
Q025 Resina Garciniae Teng Huang
Q016 Rhizorna Dioscoreae BuIbiferae Huang Yao Zi
Q020 Rhizorna PineIliae Pedatisectae Zhang Ye Ban Xia
Q014 Rhizoma Zedoariae E Zhu
ID No. Name Pinyin Name Price
Tonics
R042 Arillus Longan Long Yan Rou
R016 Bulbus Lilii Bai He
R046 Carapax Trionycis Bie Jia
R020 Colla Corii Asini E Jiao
R013 Cordyceps Dong Cong Xia Cao
R030 Cornu Cervi Pantotrichum Lu Rong
R018 Cortex Eucommiae Du Zhong
R032 Fructus Cnidii She Chuang Zi
R003 Fructus Corni Shan Zhu Yu
R005 Fructus Ligustri Lucidi Nu Zhen Zi
R025 Fructus Lycii Gou Qi Zi
R028 Fructus Mori Sang Shen
R033 Fructus Psoraleae Bu Gu Zhi
R006 Fructus Schisandrae Wu Wei Zi
R002 Fructus Ziziphi Jujubae Da Zao
R037 Gecko Ge Jie
R017 Herba Cistanches Rou Cong Rong
R044 Herba Cynomorii Suo Yang
R011 Herba Dendrobii Shi Hu
R041 Herba Ecliptae Mo Han Lian
R029 Herba Epimedii Yin Yang Huo
R026 Hippocampus Hai Ma
R038 Placenta Hominis Zi He Che
R043 Plastrum Testudinis Gui Ban
R019 Radix Acanthopanacis Senticosi Ci Wu Jia
R039 Radix Angelicae Sinensis Dang Gui
R008 Radix Asparagi Tian Dong
R034 Radix Astragali seu Hedysari Huang Qi
R021 Radix Changii Ming Dang Shen
R045 Radix Codonopsis Pilosulae Dang Shen
R001 Radix Ginseng Ren Shen
R012 Radix Glehniae Bei Sha Shen
R010 Radix Glycyrrhizae Gan Cao
R007 Radix Morindae Officinalis Ba Ji
R031 Radix Ophiopogonis Mai Dong
R022 Radix Polygoni Muitiflori Shou Wu
R024 Radix Pseudostellariae Hai Er Cha
R040 Radix Rehmanniae Praeparata Shu Di
R014 Rhizoma Atractylodis MacrocephaIae Bai Zhu
R015 Rhizoma Curculiginis Xian Mao
R004 Rhizoma Dioscoreae Shan Yao
R035 Rhizoma Polygonati Huang Jing
R009 Rhizoma PoIygonati Odorati Yu Zhu
R036 Semen Cuscutae Tu Shi Zi
R023 Semen Dolichoris Album Bian Dou
R027 Semen Juglandis He Tao Ren
ID No. Name Pinyin Name Price
Astringents
S003 Alurne Bai Fan
S008 Fructus Alpiniae Oxyphyllae Yi Zhi Ren
S013 Fructus Chebulae Ke Zi
S010 Fructus Mume Wu Mei
S006 Fructus Rosae Laevigatae Jin Ying Zi
S015 Fructus Rubi Fu Pen Zi
S011 Fructus Tritici Levis Fu Xiao Mai
S001 Galla Chinensis Wu Bei Zi
S009 Ootheca Mantidis Sang Piao Xiao
S007 Os Sepiellae seu Sepiae Hai Piao Xiao
S002 Pericarpium Granati Shi Liu Pi
S017 Pericarpium Papaveris Ying Su Ke
S012 Radix Ephedrae Ma Huang Gen
S016 Radix Oryzae Glutinosae Ru Dao Gen
S005 Semen Euryales Qian Shi
S004 Semen Myristicae Rou Dou Kou
S014 Semen Nelumbinis Lian Zi
ID No. Name Pinyin Name Price
Anesthetics, Analgesics
and Muscle Relaxants
T005 Herba Cissampelotis Xi Sheng Teng
T003 Radix Cycleae Barbatae Lun Huan Teng
T004 Radix Stephaniae Dielsianae QianGui Qian Jin Teng
T002 Radix Stephaniae Sinicae Hua Qian Jin Teng
T001 Semen Hyoscyami Tian Xian Zi

  Please feel free to contact
Mr. Wang Tao

E-mail:
herb@damo-qigong.net
Copy Right@1999-2003
Traditional Chinese DaMo Qigong. All Right Reserved.