Chinese
herbal medicine list

ID No. Name Pinyin Name Price
Hemostatics
H014 Cacumen Biotae Ce Bai Ye
H009 Crinis Carbonisatus Xue Yu Tan
H017 Flos Sophorae Huai Hua
H008 Folium Artemisiae Argyi Ai Ye
H016 Folium Callicarpae Nudiflorae Zi Zhu
H006 Herba Agrimoniae Xian He Cao
H020 Herba Capsellae Ji Cai
H003 Herba CephanlanopIoris Xiao Ji
H019 Herba Loropetali Ji Mu
H018 Pollen Typhae Pu Huang
H002 Radix Cirsii Japonici Da Ji
H001 Radix Notoginseng San Qi
H013 Radix Rubiae Qian Cao
H007 Radix Sanguisorbae Di Yu
H004 Rhizoma BIetilIae Bai Ji
H005 Rhizoma Imperatae Bai Mao Gen
H012 Rhizoma Zingiberis Bao Jiang
H010 Terra Flava Usta Zao Xin Tu
H011 Testa Arachidis Hypogaeae Hua Sheng Yi
H015 Trachycarpi Carbonisatus Zong Lu Tan
ID No. Name Pinyin Name Price
Wind-Dampness
Eliminating Medicine
I005 Bungarus Parvus Bai Hua She
I001 Caulis Erycibes Ding Gong Teng
I011 Caulis Piperis Futokadsurae Hai Feng Teng
I006 Caulis Sinomenii Qing Feng Teng
I028 Caulis Spatholobi Ji Xue Teng
I023 Caulis Trachelospermi Luo Shi Teng
I002 Cortex Acanthopanacis Radicis Wu Jia Pi
I012 Cortex Erythrinae Hai Tong Pi
I030 Faeces Bombycis Can Sha
I018 Folium Clerodendri Trichotomi Chou Wu Tong
I003 Fructus Chaenomelis Mu Gua
I025 Herba Siegesbeckiae Xi Xian Cao
I007 Os Tigris Hu Gu
I020 Radix Aconiti Wu Tou
I027 Radix Angelicae Pubescentis Du Huo
I026 Radix Aristolochiae Fangchi Guang Fang Ji
I010 Radix Clematidis Wei Ling Xian
I021 Radix Cynanchi Paniculati Xu Chang Qing
I029 Radix Dipsaci Xu Duan
I014 Radix Gentianae Macrophyllae Qin Jiao
I013 Radix Stephaniae Tetrandrae Fen Fang Ji
I024 Radix Tripterygii Wilfordii Lei Gong Teng
I015 Ramulus Mori Sang Zhi
I016 Ramulus Taxilli Sang Ji Sheng
I004 RamuIus Wallichii seu Puberulii Shi Nan Teng
I008 Rhizoma Cibotii Gou Ji
I009 Rhizoima Dioscoreae Nipponicae Chuan Shan Long
I017 Rhizoima Drynariae Gu Sui Bu
I022 Rhizoma Smilacis Chinensis Ba Qia
I019 Zaocys Wu Shao She
ID No. Name Pinyin Name Price
Diuretics
J001 Caulis Akebiae Mu Tong
J005 Exocarpium Benincasae Dong Gua Pi
J004 Folium Pyrrosiae Shi Wei
J008 Fructus Kochiae Di Fu Zi
J016 Herba Artemisiae Scopariae Yin Chen
J023 Herba Desmodii Styracifolii Guangdong Jin Qian Cao
J020 Herba Desmodii Triquetri Hu Lu Cha
J021 Herba Dianthi Qu Mai
J022 Herba Gnaphalii Affinis Shu Qu Cao
J007 Herba Hyperici Japonici Di Er Cao
J002 Herba Lobeliae Chinensis Ban Bian Lian
J012 Herba Lysimachiae Jin Qian Cao
J021 Herha Polygoni Avicularis Bian Xu
J017 Herba Sambuci Chinensis Lu Ying
J013 Herba Sedi Sarmentosi Chui Pen Cao
J024 Polyporus Umbellatus Zhu Ling
J015 Poria Fu Ling
J025 Rhizoma Alismatis Ze Xie
J018 Rhizoma Dioscoreae Hypoglaucae Bi Xie
J011 Rhizoma Polygoni Cuspidati Hu Zhang
J006 Semen Abutili Dong Kui Zi
J026 Semen Coicis Yi Yi Ren
J010 Semen Phaseoli Chi Xiao Dou
J009 Semen Plantaginis Che Qian Zi
J014 Spora Lygodii Hai Jin Sha
J003 Stigma Maydis Yu Mi Xu
J019 Talcum Hua Shi
ID No. Name Pinyin Name Price
Expectorants, Antitussives
and Antiasthmatics
K001 Bulbus Fritillariae Cirrhosae Chuan Bei Mu
K021 Bulbus Fritillariae Thunbergii Zhe Bei Mu
K012 Caulis Bamhusae in Taeniam Zhu Ru
K019 Concha Cyclinae Hai He Ke
K023 Cortex Mori Radicis Sang Bai Pi
K017 Flos Daturae Yang Jin Hua
K028 Flos Farfarae Kuan Dong Hua
K002 Flos Gomphrenae Qian Ri Hong
K027 Flos Inulae Xuan Fu Hua
K015 Folium Eriobotryae Pi Pa Ye
K029 Folium et Cacumen Rhododendri Mariae Zi Hua Du Juan
K033 Folium Rhododendri Daurici Man Shan Hong
K024 Fructus Aristolochiae Ma Dou Ling
K014 Fructus Gleditsiae Zao Jiao
K035 Fructus Perillae Su Zi
K010 Fructus Trichosanthis Gua Lou
K005 Herha Ajugae Ciliatae Bao Mao Xia Ku Cao
K032 Herba Ardisiae Japonicae Ai Di Cha
K034 Herha Rorippae Han Cai
K025 Herba Salviae Plebeiae Li Zhi Cao
K026 Pumex Fu Hai Shi
K030 Radix Asteris Zi Wuan
K018 Radix Peucedani Qian Hu
K022 Radix Platycodi Jie Geng
K011 Radix Stemonae Bai Bu
K003 Rhizoma Arisaematis Tian Nan Xing
K009 Rhizoma Cynanchi Stauntonii Bai Qian
K004 Rhizoma Pinelliae Ban Xia
K006 Rhizoma Typhonii Bai Fu Zi
K020 Sargassum Hai Zao
K013 Semen Armeniacae Amarum Xing Ren
K008 Semen Ginkgo Bai Guo
K031 Semen Lepidii seu Descurainiae Ting Li Zi
K007 Semen Sinapis Albae Bai Jie Zi
K016 Thallus Laminariae seu Eckloniae Kun Bu
ID No. Name Pinyin Name Price
L002 Benzoinum An Xi Xiang
L003 Borneolum Syntheticum Bing Pian
L004 Camphora Zhang Nao
L007 Moschus She Xiang
L001 Rhizoma Acori Graminei Shi Chang Pu
L006 Storax Su He Xiang
L005 Venenum Bufonis Chan Su
ID No. Name Pinyin Name Price
Liver Calming Medicines
M016 Bombyx Batryticatus Jiang Can
M002 Calculus Bovis Niu Huang
M003 Concha Haliotidis Shi Jue Ming
M008 Concha Margaritifera Usta Zhen Zhu Mu
M007 Concha Ostreae Mu li
M009 Cornu Saigae Tataricae Ling Yang Jao
M017 Folium Apocyni Veneti Luo Bu Ma
M013 Fructus Tribuli Ji Li
M014 Haematitum Zhe Shi
M005 Lumbricus Di Long
M012 Magnetitum Ci Shi
M015 Os Draconis Long Gu
M004 Radix Paeoniae Alba Bai Shao
M010 Ramulus Uncariae cum Uncis Gou Teng
M001 Rhizoma Gastrodiae Tian Ma
M011 Scolopendra Wu Gong
M006 Scorpio Quan Xie
ID No. Name Pinyin Name Price
Qi Activating Medicines
F013 Bulbus Allii Macrostemi Xie Bai
F008 CaIyx Kaki Shi Di
F006 Fructus Aurantii Immaturus Zhi Shi
F004 Fructus Citri Sarcodactylis Fo Shou
F003 Lignum Aquilariae Resinatum Chen Xiang
F007 Lignum Dalbergiae Odoriferae Jiang Xiang
F012 Lignum Santali Albi Tan Xiang
F001 Pericarpium Arecae Da Fu Pi
F011 Pericarpium Citri Reticulatae Chen Pi
F005 Pericarpium Citri Reticulatae Viride Qing Pi
F002 Radix Aucklandiae Mu Xiang

  Please feel free to contact
Mr. Wang Tao

E-mail:
herb@damo-qigong.net
Copy Right@1999-2003
Traditional Chinese DaMo Qigong. All Right Reserved.