Chinese
Herbal Medicine List


ID No. Name Pinyin Name Price
Superficies-Syndrome
Relieving Medicines
A024 Bulbus Allii Fistulosi Cong Bai
A006 Cacumen Tamaricis Xi He Liu
A022 Flos Chrysanthemi Ju Hua
A026 Flos Eriocauli Gu Jing Cao
A007 Flos Magnoliae Xin Yi
A012 Folium Eucalypti An Ye
A014 Folium Mori Sang Ye
A023 Folium Perillae Zi Su Ye
A009 Folium Viticis Negundo Mu Jing Ye
A002 Fructus Arctii Niu Bang Zi
A029 Fructus Viticis Man Jing Zi
A027 Fructus Xanthii Cang Er Zi
A021 Herba Asari Xi Xin
A017 Herba Bidentis Gui Zhen Cao
A011 Herba Elsholtziae seu Moslae Xiang Ru
A020 Herba Ephedrae Ma Huang
A001 Herba Equiseti Hiemalis Mu Zei
A030 Herba Menthae Bo He
A015 Herba Schizonepetae Jing Jie
A018 Herba Spirodelae Fu Ping
A031 Periostracum Cicadae Chan Tui
A005 Radix Angelicae Dahuricae Bai Zhi
A016 Radix Bupleuri Chai Hu
A008 Radix Ledebouriellae Fang Feng
A025 Radix Puerariae Ge Gen
A013 Ramulus Cinnainomi Gui Zhi
A003 Rhizoma Cimicifugae Sheng Ma
A028 Rhizoma Ligustici Gao Ben
A010 Rhizoma seu Radix Notopterygii Qiang Huo
A004 Rhizoma Zingiberis Recens Sheng Jiang
A019 Semen Sojac Praeparatum Dan Dou Chi
ID No. Name Pinyin Name Price
Heat Clearing
Medicines
B012 Caulis Mahoniae Gong Lao Mu
B003 Caulis Sargentodoxae Da Xue Teng
B053 Cornu Rhinocerotis Xi Jiao
B017 Cortex Dictamni Radicis Bai Xian Pi
B034 Cortex Fraxini Qin Pi
B043 Cortex Llicis Rotundae Jiu Bi Ying
B019 Cortex Lycii Radicis Di Gu Pi
B022 Cortex Moutan Radicis Mu Dan Pi
B050 Cortex PhelIodendri Huang Bo
B018 Exocarpium Citrulli Xi Gua Pi
B039 Flos Buddlejae Mi Meng Hua
B046 Flos Chrysanthemi Indici Ye Ju Hua
B028 Flos Lonicerae Jin Yin Hua
B013 Folium Llicis Chinensis Si Ji Qing
B004 Folium Isatidis Da Qing Ye
B045 Folium Nelumbinis He Ye
B009 Fructus Adinae Shui Yang Mei
B042 Fructus Forsythiae Lian Qiao
B041 Fructus Gardeniae Zhi Zi
B011 Gypsum Fibrosum Shi Gao
B067 Herba Acalyphae Tie Xian Cai
B023 Herba Alternantherae Lian Zi Cao
B030 Herba Andrographitis Chuan Xin Lian
B064 Herba Centellae Ji Xue Cao
B063 Herba Commelinae Ya Tuo Cao
B001 Herba Emiliae Yi Dian Hong
B049 Herba Houttuyniae Yu Xing Cao
B056 Herba Humuli Scandentis Lu Cao
B040 Herba Lophatheri Dan Zhu Ye
B024 Herba Nerviliae Qing Tian Kui
B048 Herba Patriniae Bai Jiang Cao
B037 Herba Portulacae Ma Chi Xian
B065 Herba Potentillae Discoloris Fan Bai Cao
B058 Herba Pteridis Multifidae Feng Wei Cao
B007 Herba Senecionis Scandentis Qian Li Guang
B057 Herba Taraxaci Pu Gong Ying
B054 Herba Violae Zi Hua Di Ding
B036 Lasiosphaera seu Calvatia Ma Bo
B061 Plumula Nelumbinis Lian Zi Xin
B055 Radix Arnebiae seu Lithospermi Zi Cao
B005 Radix Berberidis Xiao Bo
B016 Radix Cynanchi Atrati Bai Wei
B062 Radix Gentianae Long Dan Cao
B047 Radix Ilicis Asprellae Gang Mei
B026 Radix Isatidis Ban Lan Gen
B021 Radix Paeoniae Rubra Chi Shao
B015 Radix Pulsatillae Bai Tou Weng
B014 Radix Rehmanniae Sheng Di
B010 Radix Scrophulariae Xuan Shen
B051 Radix Scutellariae Huang Qin
B032 Radix Sophorae Flavescentis Ku Shen
B006 Radix Sophorae Tonkinensis Shan Dou Gen
B059 Radix Stellariae Yin Chai Hu
B008 Radix Trichosanthis Tian Hua Fen
B027 Rhizoma Anemairhenae Zhi Mu
B038 Rhizoma Belamcandae She Gan
B052 Rhizoma Coptidis Huang Lian
B044 Rhizoma Dryopteris Crassirhizomae Guan Zhong
B029 Rhizoma Fagopyri Cymosi Jin Qiao Mai
B033 Rhizoma Paridis Chong Lou
B066 Rhizoma Phragmitis Lu Gen
B031 Rhizoma Picrorhizae Hu Huang Lian
B002 Rhizoma Smilacis Glabrae Tu Fu Ling
B020 Semen Cassiae Jue Ming Zi
B025 Semen Celosiae Qing Xiang Zi
B060 Semen Phaseoli Radiati Lu Dou
B035 Spica Prunellae Xia Ku Cao
ID No. Name Pinyin Name Price
Purgatives
C007 Flos Genkwa Yuan Hua
C011 Folium Sennae Fan Xie Ye
C004 Fructus Cannabis Huo Ma Ren
C005 Fructus Crotonis Ba Dou
C012 Mel Feng Mi
C008 Natrii Sulfas Mang Xiao
C001 Radix et Rhizoma Rhei Da Huang
C006 Radix Euphorbiae Kansui Gan Sui
C002 Radix Euphorbiae Pekinensis Da Ji
C009 Radix Phytolaccae Shang Lu
C003 Semen Euphorhiae Lathyridis Qian Jin Zi
C010 Senmen Pharbitidis Qian Niu Zi
C013 Semen Pruni Yu Li Ren
ID No. Name Pinyin Name Price
Blood-Circulation Activating
and Blood-Stasis Removing Medicine
G011 Concha Arcae Wa Leng Zi
G024 Eupolyphaga seu Steleophaga Zhe Chong
G005 Faeces Trogopterori Wu Ling Zhi
G018 Flos Carthami Hong Hua
G019 Herba Leonuri Yi Mu Cao
G022 Herba Lycopi Ze lan
G021 Herba Verbenae Ma Bian Cao
G008 Hirudo Sui Zhi
G014 Myrrha Mo Yao
G016 Olibanum Ru Xiang
G012 Pyritum Zi Ran Tong
G009 Radix Achyranthis Bidentatae Niu Qi
G025 Radix Curcumae Yu Jin
G010 Radix Ilicis Pubescentis Mao Dong Qing
G007 Radix Salviac Miltiorrhizae Dan Shen
G001 Radix Schefflerae Arboricolae Qi Ye Lian
G013 Resina Draconis Xue Jie
G006 Rhizoma Corydalis Yuan Hu
G023 Rhizoma Curcumae Longae Jiang Huang
G003 Rhizoma Ligustici Chuanxiong Chuan Xiong
G002 Rhizoma Sparganii San Leng
G020 Semen Persicae Tao Ren
G004 Semen Vaccariae Wang Bu Liu Xing
G015 Spina Gleditsiae Zao Jiao Ci
G017 Squama Manitis Chuan Shan Jia
ID No. Name Pinyin Name Price
Medicines for
External Use
U005 Borax Peng Sha
U009 Calamina Lu Gan Shi
U006 Calomelas Qing Fen
U008 Chalcanthitum Dan Fan
U002 Cortex Hibisci Mu Jin Pi
U007 Minium Qian Dan
U003 Realgar Xong Huang
U001 Semen Hydnocarpi Da Feng Zi
U004 Sulfur Liu Huang

  Please feel free to contact
Mr. Wang Tao

E-mail:
herb@damo-qigong.net
Copy Right@1999-2003
Traditional Chinese DaMo Qigong. All Right Reserved.